Johnson & Johnson
Ga naar de sectie met hoofdinhoud.Welkom. U bent niet aangemeld. Aanmelden Begin van de sectie met hoofdinhoud. Afdrukbaar formaat De actie kan niet worden voltooid. Cookies zijn niet geactiveerd in uw browser. Activeer cookies in uw browservoorkeuren en vernieuw de browser om door te gaan. 

Privacyovereenkomst 

Kies een taal 

Johnson & Johnson’s Privacybeleid inzake vacatures

 

Laatst bijgewerkt: [11 september 2023]

 

 

Johnson & Johnson hecht waarde aan uw privacy en doet er alles aan uw persoonsgegevens op een verantwoorde wijze te beheren, gebruiken en beschermen. Dit Privacybeleid inzake vacatures (“Beleid”) beschrijft onze toepassing in verband met de informatie die Johnson & Johnson Services, Inc., gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, of andere dochterondernemingen van de Johnson & Johnson Family of Companies (gezamenlijk in dit Beleid aangeduid als “Johnson & Johnson”, “wij” of “ons”), online of offline over u verzamelen in verband met uw sollicitatie en toekomstige carrièremogelijkheden bij Johnson & Johnson. Gerelateerde websitepagina’s van waaruit u mogelijk toegang heeft tot dit Beleid worden in dit Beleid gezamenlijk aangeduid als “Carrièresites”.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

 

Gegevens die u verstrekt

 

We verzamelen persoonsgegevens van u in verband met uw sollicitatie, communicatie en toekomstige carrièremogelijkheden bij Johnson & Johnson.

 

De gegevens die we verzamelen, omvatten:

 

 • Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Sollicitatiemateriaal: CV en begeleidend schrijven;
 • Ervaring: eerder werk, praktische en andere relevante ervaring;
 • Onderwijs: inclusief niveau, type, onderwerp, academische graden, diploma’s en certificaten, en instellingen;
 • Functie waar interesse in is: functies, posities en mogelijkheden waar interesse in is, en indien van toepassing, aangeboden functie;
 • Vaardigheden: kennis, vaardigheden, talen en andere competenties;
 • Certificeringen: beroeps- en andere werkgerelateerde licenties, vergunningen en certificaten;
 • Referentiegegevens: informatie die u verstrekt met betrekking tot uw persoonlijkheid en werkreferenties;
 • Online accountinformatie: gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot de Carrièresites, applicatie-identificatoren, internetprotocol (IP)-adres en apparaat-identificatoren die automatisch kunnen worden verzameld;
 • Communicatievoorkeuren: gewenste communicatiemethode en taal;
 • Evenementinformatie: dieetbeperkingen, reis- en verblijfsgegevens, door de overheid uitgegeven identificatie voor toegang tot een van onze fysieke gebouwen en andere details die specifiek zijn voor een bepaald sollicitatiegesprek, bepaalde vergadering of ander evenement;
 • Werkvergunning: status van werkvergunning en relevante visum- of andere immigratie-informatie;
 • Informatie voor controle op belangenverstrengeling: informatie over persoonlijke relaties en externe bestuurslidmaatschappen van niet-J&J-bedrijven, benoemingen, functies en andere informatie die een potentiële belangenverstrengeling met Johnson & Johnson kan opleveren, alleen wanneer daarom wordt gevraagd met betrekking tot kandidaten op de shortlist;
 • Overige informatie: alle andere informatie die u anderzijds verkiest aan ons te verstrekken (bijv. arbeidsvoorkeuren, bereidheid om te verhuizen, huidig salaris, gewenst salaris, onderscheidingen of professionele lidmaatschappen).

 

Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we vragen stellen over uw ras/etnische afkomst, gender en handicap (“Diversiteitsinformatie”), voor het toezicht op gelijke kansen op werk. We kunnen ook vragen stellen over strafrechtelijke antecedenten (“Strafblad”) na een voorwaardelijk aanbod van tewerkstelling, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Behalve indien specifiek gevraagd of wettelijk verplicht, verzoeken wij u om in uw sollicitatie te vermijden informatie te verstrekken die als gevoelige informatie kan worden beschouwd. Gevoelige informatie omvat gegevens over uw ras, godsdienst, etniciteit, nationaliteit of nationale herkomst, leeftijd, genderidentiteit, seksleven of -praktijken of seksuele geaardheid, burgerlijke staat, medische of gezondheidsinformatie (inclusief handicapstatus), genetische of biometrische informatie, politieke of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van politieke partijen of vakbonden, veteranenstatus, foto’s, informatie over antecedentenonderzoeken, gerechtelijke gegevens, zoals strafbladen of informatie over andere gerechtelijke of administratieve procedures.

 

Alle informatie die u verstrekt via de Carrièresites van Johnson & Johnson, of die u op een andere wijze deelt met onze talent-acquisitiespecialist moet waarheidsgetrouw, volledig en niet misleidend zijn. Het opzettelijk verstrekken van onnauwkeurige, onvolledige of misleidende gegevens kan leiden tot afwijzing van uw sollicitatie tijdens de sollicitatieprocedure of, indien dit wordt vastgesteld nadat u bij Johnson & Johnson bent aangenomen, disciplinaire maatregelen met inbegrip van onmiddellijke beëindiging van uw dienstverband. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om te garanderen dat de gegevens die u verstrekt, niet in strijd zijn met rechten van een andere persoon.

 

Als u ons persoonsgegevens van een referentie of een ander persoon verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie, is het uw verantwoordelijkheid om toestemming van die persoon te verkrijgen voordat u de gegevens aan ons verstrekt. Door persoonsgegevens van een andere persoon te verstrekken, bevestigt u dat u dergelijke toestemming heeft verkregen.

 

Gegevens uit andere bronnen


Met het oog op antecedentenonderzoeken in verband met uw sollicitatie, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en/of met uw toestemming, zal Johnson & Johnson informatie over u uit andere bronnen verkrijgen.

 

Deze andere bronnen kunnen zijn:

 

 • Referenties: informatie over werkervaring, opleiding, vaardigheden, persoonlijkheid en andere informatie of andere informatie van geïdentificeerde referenties en eerdere werkgevers (kan schriftelijk of telefonisch zijn);
 • Opleidingsgegevens: studentendossiers, diploma’s, behaalde academische graden of certificaten, en presentiebewijzen of verklaringen van (beroeps)onderwijsinstellingen waar onderwijs is genoten;
 • Competentiebewijzen: accreditatie-, licentie- en uitsluitingsstatus.

 

REDENEN WAAROM WE DEZE INFORMATIE VERZAMELEN

 

We verzamelen en verwerken gegevens over u voor een of meer van deze redenen:

 

 • Omdat u deze gegevens vrijwillig verstrekt en ons toestemming geeft de gegevens te gebruiken;
 • Omdat deze informatie nodig is om op uw verzoek stappen te ondernemen met betrekking tot uw kandidatuur voordat u in dienst treedt;
 • Omdat deze gegevens van bijzonder belang voor ons zijn en wij een specifiek rechtmatig belang hebben om de gegevens te verwerken;
 • Omdat wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen; of
 • Indien noodzakelijk, om de essentiële belangen van u of enigerlei persoon te beschermen.

 

Wanneer de verzameling of verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het gedeelte “Contact”.

 

De volgende tabel bevat meer gedetailleerde informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en de rechtsgronden voor dergelijk gebruik.

 

Doel

Beschrijving van toepassing

Verzameling van specifieke persoonsgegevens

Rechtsgrond

Beoordeling van de sollicitatie

Beoordelen van geschiktheid en bekwaamheid voor toepasselijke functies en werkmogelijkheden.

Contactgegevens; sollicitatiemateriaal; ervaring; opleiding; functie waar interesse in is; vaardigheden; certificeringen; referentiegegevens; referenties; opleidingsgegevens; competentiebewijzen; werkvergunning; en overige informatie.

Onze toekomstige contractuele relatie met u beheren.

Verwerking van sollicitaties en werving

De toegang tot Carrièresites, de indiening, verzending en efficiënte verwerking van sollicitaties, gesprekken en wervingsevenementen vergemakkelijken, met inbegrip van alle daarmee verband houdende reizen en maaltijden.

Contactgegevens; sollicitatiemateriaal; functie waar interesse in is; referentiegegevens; competentiebewijzen; online accountinformatie; communicatievoorkeuren; en evenementinformatie.

Onze toekomstige contractuele relatie met u beheren.

 

Gebaseerd op onze rechtmatige belangen, zoals het faciliteren van persoonlijke bijeenkomsten voor sollicitatiegesprekken.

Communicatie en updates

Reageren op uw vragen en communiceren met u over uw sollicitatie.

 

U informatie sturen over de Carrièresites en wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid.

Contactgegevens; sollicitatiemateriaal; functie waar interesse in is; online accountinformatie; communicatievoorkeuren; en overige informatie (zoals informatie die specifiek is voor uw verzoek).

Onze toekomstige contractuele relatie met u beheren.

Referenties

Contact opnemen met referenties voor aanvullende informatie over uw geschiktheid als kandidaat.

Referentiegegevens; en referenties.

Onze toekomstige contractuele relatie met u beheren.

Verificaties van sollicitaties en antecedentenonderzoeken

Als wij u een functie aanbieden of willen aanbieden en zoals vereist door de functie, voeren wij verificaties en antecedentenonderzoeken uit, onder meer door contact op te nemen met referenties, om de juistheid van sollicitatiegegevens te bevestigen, zoals opleiding, ervaring, werkvergunning en kwalificaties, en in sommige landen, om een mogelijk strafblad te verkrijgen.

Contactgegevens; sollicitatiemateriaal; ervaring; opleiding; certificeringen; functie waar interesse in is; referentiegegevens; referenties; competentiebewijzen; opleidingsgegevens; werkvergunning; overige informatie; en strafblad.

Onze toekomstige contractuele relatie met u beheren.

 

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, indien van toepassing.

 

Gebaseerd op onze rechtmatige belangen, zoals het garanderen van de nauwkeurigheid van uw sollicitatie en het bevorderen van een veilige werkomgeving.

 

Op basis van uw toestemming.

Inwerkperiode

Als we u in dienst nemen, nemen we persoonsgegevens op in onze personeels- en IT-systemen en gebruiken we deze om het inwerkproces te beheren. Dergelijke informatie kan deel gaan uitmaken van uw werknemersdossier en worden gebruikt voor andere werkgerelateerde doeleinden.

Contactgegevens; sollicitatiemateriaal; ervaring; opleiding; functie waar interesse in is; vaardigheden; certificeringen; opleidingsinformatie; werkvergunning; competentiebewijzen; online accountinformatie; en communicatievoorkeuren.

Onze contractuele relatie met u beheren.

Diversiteit en inclusie

Controleren en bevorderen van gelijke kansen in wervingsprocessen, onder meer om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Diversiteitsinformatie; contactgegevens; sollicitatiemateriaal; ervaring; opleiding; functie waar interesse in is; vaardigheden; en certificeringen.

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, indien van toepassing.

 

Op basis van uw toestemming.

Naleving

Voldoen aan wettelijke, regelgevende of contractuele vereisten, inclusief het uitvoeren van audits om te verifiëren dat onze interne processen functioneren zoals bedoeld, het identificeren van potentiële belangenconflicten en het beheren en verder beperken van daaropvolgende risico’s.

Contactgegevens; sollicitatiemateriaal; ervaring; opleiding; functie waar interesse in is; vaardigheden; certificeringen; referentiegegevens; referenties; competentiebewijzen; opleidingsinformatie; werkvergunning; externe bestuursfuncties bij niet-J&J bedrijven; nauwe persoonlijke relaties die risico’s op belangenverstrengeling kunnen inhouden, zoals nauwe persoonlijke relaties met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, overheidsfunctionarissen, tussenpersonen van derden, concurrenten, leveranciers, enz.; benoemingen, functies en andere informatie die risico’s op belangenverstrengeling kunnen inhouden; en overige informatie.

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Gebaseerd op onze rechtmatige belangen, zoals het garanderen van naleving van intern beleid.

Wervingsprocessen verbeteren

Kansen identificeren en wijzigingen aanbrengen om onze wervingsprocessen effectiever, efficiënter en boeiender te maken, onder meer door middel van analyses en geaggregeerde rapportage.

 

Contactgegevens; sollicitatiemateriaal; ervaring; opleiding; functie waar interesse in is; vaardigheden; certificeringen; referentiegegevens; werkvergunning; online accountinformatie; communicatievoorkeuren; evenementinformatie; en overige informatie.

Op basis van onze rechtmatige belangen, zoals het gemakkelijker maken om de vacatures en ander materiaal op onze Carrièresites te bekijken.

Toekomstige kansen

Een profiel over u aanmaken op basis van uw capaciteiten en kwalificaties dat kan worden gebruikt om aanvullende professionele kansen te identificeren die voor u interessant kunnen zijn.

Contactgegevens; ervaring; opleiding; functie waar interesse in is; vaardigheden; certificeringen; referentiegegevens; werkvergunning; online accountinformatie; communicatievoorkeuren; evenementinformatie; en overige informatie.

Met uw toestemming.

Algemene bedrijfsactiviteiten

Uitvoeren van legitieme interne bedrijfsactiviteiten, zoals interne training, het controleren en voorkomen van fraude en het detecteren en voorkomen van cyberaanvallen.

Contactgegevens; sollicitatiemateriaal; ervaring; opleiding; functie waar interesse in is; vaardigheden; certificeringen; referentiegegevens; werkvergunning; online accountinformatie; communicatievoorkeuren; evenementinformatie; competentiebewijzen; en overige informatie.

Op basis van onze rechtmatige belangen, zoals het trainen van ons wervingspersoneel over hoe sollicitaties te beoordelen.

 

Met uw toestemming zullen de gegevens over u worden toegevoegd aan ons Carrièresysteem of onze Carrière-database(s) en kunnen ze worden bewaard, zoals hieronder gespecificeerd, en worden gebruikt om u in aanmerking te nemen voor andere mogelijkheden bij Johnson & Johnson en zijn dochterondernemingen dan die waarvoor u solliciteert. We kunnen per e-mail of telefonisch contact met u opnemen over andere mogelijkheden die mogelijk zijn afgestemd op onze behoeften en uw interesses. We kunnen u ook algemene communicatie over talentwerving sturen die voor u van belang kan zijn.

 

Als wij u in dienst nemen, kunnen de persoonsgegevens die wij in verband met uw sollicitatie verzamelen, worden opgenomen in ons personeelssysteem en worden gebruikt om het inwerkproces te beheren. Dergelijke informatie kan deel gaan uitmaken van uw werknemersdossier en worden gebruikt voor andere werkgerelateerde doeleinden.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan ons via de Carrièresites of aan onze talent-acquisitiespecialisten is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het wervingsproces. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is het mogelijk dat als u niet voldoende informatie verstrekt, het Johnson & Johnson-bedrijf dat u overweegt voor de aanwervingsprocedure mogelijk niet in staat is om uw sollicitatie naar een functie in overweging te nemen, of uw verdere promotie, overplaatsing of verhuizing, indien u bent aangenomen.

 

VERSTREKKING EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS

 

Johnson & Johnson deelt persoonsgegevens van kandidaten met zijn dochterondernemingen die betrokken zijn bij de beoordeling van kandidaten voor beschikbare functies. Johnson & Johnson blijft verantwoordelijk voor persoonsgegevens die door elke entiteit worden doorgegeven en gebruikt. U kunt de lijst en locatie van onze dochterondernemingen hier raadplegen: https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings

 

We zullen de toegang tot dergelijke persoonsgegevens beperken tot personeel dat de informatie moet kennen voor de in dit beleid beschreven doeleinden, waaronder personeel van de afdelingen werving, personeelszaken en informatietechnologie, van de afdeling die verantwoordelijk is voor de functie waarnaar u solliciteert, of die voor u interessant kan zijn, of personeel dat op een andere wijze betrokken is bij het wervingsproces. Johnson & Johnson deelt uw persoonsgegevens tevens met goedgekeurde externe dienstverleners om de diensten mogelijk te maken die zij aan ons leveren, met inbegrip van diensten voor het hosten en exploiteren van de Carrièresites, voor ondersteuning bij de werving en voor het verwerken van antecedentenonderzoeken.

 

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen deze naar andere landen worden doorgegeven, waaronder naar de Verenigde Staten of naar een ander land waarin wij of onze dienstverleners bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Voor doorgiften naar andere landen hebben we adequate maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

 

ANDERE MANIEREN WAAROP GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT EN VERSTREKT

 

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken en verstrekken wanneer dit noodzakelijk of passend is, vooral wanneer we een wettelijke verplichting of rechtmatig belang hebben om dit te doen, zoals:

 

 • om de toepasselijke wetgeving na te leven;
  • dit kunnen tevens wetgevingen buiten uw land van verblijf zijn;
 • om op verzoeken van openbare instellingen en overheidsinstanties te reageren;
  • dit kunnen tevens instanties buiten uw land van verblijf zijn;
 • om samen te werken met wetshandhavingsinstanties;
  • dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer we verzoeken en bevelen van wetshandhavingsinstanties krijgen;
 • vanwege andere juridische redenen:
  • om onze algemene voorwaarden af te dwingen;
  • om te reageren op dagvaardingen of andere gerechtelijke bevelen van bevoegde rechtbanken; en
  • om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen en/of die van onze dochterondernemingen, u of anderen;
 • in verband met een verkoop of zakelijke transactie;
  • we hebben een rechtmatig belang bij het verstrekken of doorgeven van uw persoonsgegevens aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen, als geheel of gedeeltelijk (waaronder in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

 

BEWAREN VAN GEGEVENS

 

We bewaren persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze verklaring zijn beschreven. De criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen kunnen een of meer van de volgende zijn: (a) zolang wij een lopende relatie met u hebben; (b) zoals vereist door een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn; en (c) zoals raadzaam in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken, audits of regelgevende onderzoeken). We volgen ook het bewaarschema (Enterprise Retention Schedule) van Johnson & Johnson dat garandeert dat de wetten en verordeningen overal ter wereld worden nageleefd, terwijl tevens aan de lokale en nationale vereisten wordt voldaan.

 

We kunnen persoonsgegevens voor inactieve accounts uit onze database verwijderen, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen. Bovendien kan Johnson & Johnson op elk moment en zonder opgaaf van reden persoonsgegevens over u (inclusief uw CV) uit onze database verwijderen. Bewaar daarom uw eigen kopie van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt.

 

PASSIEVE GEGEVENSVERZAMELING: COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

 

Wij en onze dienstverleners kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u de Carrièresites bezoekt. Op elke Carrièresite, in de voettekst, heeft u toegang tot de cookieverklaring of het cookiebeleid met informatie over het gebruik van cookietechnologieën (en soortgelijke technologieën). De cookieverklaring of het cookiebeleid bevat informatie over hoe u toestemming kunt geven voor deze technologieën, indien van toepassing.

 

Wij en onze dienstverleners kunnen automatisch gegevens verzamelen en gebruiken. Dit gebeurt op de volgende manieren:

 

 • Via uw browser: De meeste browsers verzamelen bepaalde gegevens zoals uw MAC-adres (Media Access Control), het soort computer (Windows of Mac), de schermresolutie, de naam en versie van het besturingssysteem en het type en de versie van de internetbrowser. Als u de website op een mobiel apparaat bezoekt, kunnen we soortgelijke gegevens verzamelen, zoals het type apparaat en het identificatienummer. We gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat de website goed werkt.
 • IP-adres: Uw IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen door uw internetprovider. Het IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en geregistreerd in ons serverlogboek wanneer een gebruiker de Carrièresite bezoekt. Dit geldt ook voor de tijd van het bezoek en het aantal pagina’s dat wordt bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is een standaard praktijk en wordt automatisch gedaan door veel online diensten. We gebruiken IP-adressen om bijvoorbeeld het gebruik van de website bij te houden, serverproblemen vast te stellen en de website te beheren. We bepalen mogelijk ook uw locatie bij benadering op basis van uw IP-adres.
 • Apparaatinformatie: Mogelijk verzamelen we gegevens over uw mobiele apparaat, zoals het unieke apparaatidentificatienummer, zodat we kunnen begrijpen hoe u de website gebruikt.

 

KEUZEMOGELIJKHEDEN EN TOEGANG

 

Als u zich op de Carrièresites registreert, kunt u uw persoonsgegevens die daarop zijn opgeslagen inzien, controleren en wijzigen door u aan te melden bij de Carrièresites en uw accountinformatie zo nodig bij te werken. Het bijgewerkte profiel wordt de volgende keer dat u door middel van uw onlineaccount naar een baan solliciteert standaard gebruikt. Als u persoonsgegevens wilt wijzigen die u al heeft verstrekt om voor een bepaalde functie in overweging te worden genomen, werkt u uw profiel bij en verzendt u uw sollicitatie naar die functie opnieuw. We raden u aan uw persoonsgegevens onmiddellijk bij te werken indien deze zijn gewijzigd of niet kloppen.

 

Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te controleren, in te zien, te corrigeren, bij te werken, te beperken, te schrappen of te verwijderen; verzoeken dat wij stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens; of verzoeken om een kopie of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Als u een privacyverzoek wilt indienen, volg dan onderstaande instructies:


• Hebt u gesolliciteerd naar een vacature bij de Johnson & Johnson Family of Companies - in welk land dan ook, klik dan hier.
• Hebt u gesolliciteerd naar een vacature bij Consumer Companies in de Verenigde Staten, klik dan hier.
• Hebt u gesolliciteerd naar een vacature bij Consumer Companies in andere rechtsgebieden, gebruik dan het formulier ‘Contact met ons opnemen’ (selecteer Vraagtype ‘Overige’ en specificeer uw verzoek in het berichtveld).
• Bent u een werknemer van de Johnson & Johnson Family of Companies in eender welk land, dien dan uw verzoek in via AskGS.

 

Voor uw eigen bescherming voeren wij alleen verzoeken uit met betrekking tot gegevens die horen bij het e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen, en het kan ook zijn dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij uw verzoek verwerken. Houd er rekening mee dat bepaalde persoonsgegevens uitgesloten zijn van dergelijke verzoeken conform toepasselijke gegevensbeschermingswetten of andere wet- en regelgeving.

 

BEVEILIGING

 

Johnson & Johnson zal passende administratieve, fysieke en technische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbeveiliging. Wanneer Johnson & Johnson een externe dienstverlener inhuurt voor het opslaan of verwerken van persoonsgegevens, wordt deze betreffende dienstverlener beoordeeld op basis van zijn vermogen om aan de standaardbeveiligingsmaatregelen in de branche te kunnen voldoen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht of gegevensopslagsysteem gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte in zoals vermeld in het gedeelte “Contact” hieronder.

 

Johnson & Johnson wijst hierbij, voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, elke aansprakelijkheid af voor zichzelf en zijn dochterondernemingen en opdrachtnemers voor alle persoonsgegevens die wij verzamelen in verband met uw sollicitatie en die verloren gaan, misbruikt worden, illegaal toegankelijk zijn, openbaar worden gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden of niet tijdig aan onze Carrièresites worden geleverd.

 

KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

 

De Carrièresites bevatten mogelijk koppelingen naar andere websites. Dit Beleid gaat niet over de privacy, informatie en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst exploiteren waarnaar de Carrièresites verwijzen, noch zijn wij hier verantwoordelijk voor. De opname van een koppeling op de Carrièresites houdt geen goedkeuring van de gekoppelde website of dienst door Johnson & Johnson of onze dochterondernemingen in. Kandidaten wordt aangeraden om het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van de betreffende website door te nemen bij het openen van de website.

 

Johnson & Johnson is een werkgever die gelijke kansen biedt, wat betekent dat we alle sollicitanten gelijk behandelen. Johnson & Johnson discrimineert niet, direct of indirect, op beschermde gronden: ras, huidskleur, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, nationaliteit, nationale afkomst, etnische afkomst, religie, overtuigingen of geloofsovertuiging, leeftijd, handicap, burgerlijke staat, veteranenstatus of genetische informatie op enig gebied van werving.

 

GEAUTOMATISEERDE VERWERKING

 

Voor bepaalde functies gebruiken we geautomatiseerde tools om ons te helpen bij het verwerken en beoordelen van sollicitaties. Deze tools maken gebruik van complexe algoritmen en machine learning-technologie om te helpen bij de volgende bewerkingen.

 

Deze tools vergelijken de informatie die is verzameld in verband met uw sollicitatie met de specifieke vereisten en kwalificaties van de doelfunctie(s) om eventuele ontbrekende kwalificaties te markeren en een rangschikking toe te wijzen aan uw sollicitatie. Deze rangschikkingen worden vervolgens gebruikt om prioriteit te geven aan de beoordeling van sollicitaties, en zijn zichtbaar voor leden van het wervingsteam als een van de verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het nemen van beslissingen over het al dan niet bevorderen van een kandidaat in het wervingsproces.

 

 • Minimale vereisten: We gebruiken geautomatiseerde tools om te bepalen of u, op basis van de informatie die u aan ons heeft verstrekt, voldoet aan de minimumvereisten voor een functie. Als de functie bijvoorbeeld drie jaar ervaring als softwareontwikkelaar vereist, analyseren deze tools de keuzes op uw formulieren die u indient via de Carrièresites en/of de woorden en tekstpatronen die zijn verzameld in verband met uw sollicitatie om te bepalen of dit type ervaring al dan niet aanwezig is. In sommige gevallen kunnen deze geautomatiseerde tools leiden tot de afwijzing van uw sollicitatie zonder aanvullende beoordeling door een lid van ons wervingsteam.
 • Rangschikking functieovereenkomst: We gebruiken geautomatiseerde tools om een procentuele waarde aan uw sollicitatie toe te wijzen die beoordeelt hoe sterk de match is tussen uw sollicitatie en de vereisten van de doelfunctie. Onze tools kunnen afhankelijk zijn van verschillende factoren bij het toewijzen van deze percentages, die per functie kunnen verschillen. Voor bepaalde functies kan bijvoorbeeld specifieke praktische ervaring relevanter zijn dan certificeringen, maar voor andere kan het andersom zijn. Op basis van de analyse kunnen onze geautomatiseerde tools een wervingsmedewerker van Johnson & Johnson een overzicht geven van kandidaten die mogelijk gekwalificeerd zijn voor de relevante functie. De medewerker van Johnson & Johnson zal deze aanbevelingen vervolgens beoordelen en, op basis van onze standaardprocessen, de kandidaat door laten gaan in het wervingsproces.

TOEPASSELIJKE WETGEVING VOOR SOLLICITATIES

 

Via de Carrièresites kunt u naar functies overal ter wereld solliciteren, dankzij de gecentraliseerde wereldwijde wervingsfunctie van Johnson & Johnson. De Carrièresites worden geëxploiteerd vanuit de Verenigde Staten. Dienovereenkomstig worden alle persoonsgegevens die u indient op de Carrièresites of bij onze talent-acquisitiespecialisten verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten en zijn ze ook onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving. Als we uw persoonsgegevens met een in een ander land gevestigde dochteronderneming delen in haar hoedanigheid als een potentiële werkgever, behandelt deze dochteronderneming uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Beleid. Alle besluiten over het werven van personeel of andere werkgerelateerde kwesties worden genomen in overeenstemming met de wetgeving van het land waarin de functie zal worden uitgevoerd.

 

OVER KINDEREN

 

De Carrièresites zijn niet bedoeld voor minderjarigen in welk rechtsgebied dan ook. U dient te bewijzen dat u de leeftijd van meerderjarigheid in uw land heeft bereikt voordat u door kunt gaan met de talentselectieprocedure.

 

HUIDIGE MEDEWERKERS VAN JOHNSON & JOHNSON

 

Als u momenteel voor Johnson & Johnson of voor een van onze dochterondernemingen werkt, moet u het recht hebben om naar een andere functie binnen Johnson & Johnson te solliciteren om de Carrièresites te mogen gebruiken. Als u een dergelijke andere functie accepteert, kunnen uw arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid wijzigen. Bespreek het recht om te mogen solliciteren, uw arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid die voor de nieuwe functie gelden met uw personeelsmanager.

De Carrièresites zijn niet bedoeld voor verspreiding naar, of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in rechtsgebieden of landen waarin een dergelijke verspreiding of een dergelijk gebruik in strijd zou zijn met de lokale wet- en regelgeving.

 

WIJZIGINGEN AAN HET BELEID

 

We behouden ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen om toekomstige ontwikkelingen van Johnson & Johnson, van de Carrièresite of veranderingen in branchetrends of juridische trends erin op te nemen. De datum na “Laatst bijgewerkt” boven aan dit Beleid geven de datum aan waarop dit Beleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen gaan van kracht wanneer we het herziene Beleid op de Carrièresites hebben geplaatst.

 

 

CONTACT

 

Als u vragen of verzoeken heeft, neem dan gerust contact met ons op via http://www.careers.jnj.com/contactus-faq

 

Gelieve geen gevoelige gegevens op te nemen in uw e-mails naar ons; e-mailberichten zijn namelijk niet altijd veilig.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN

 

Aanvullende bepalingen voor Afrika

 

Kenia

 

“Gevoelige gegevens” zijn persoonsgegevens waaruit uw ras, gezondheid, status, etnische sociale afkomst, politieke overtuiging, geloof, genetische gegevens, biometrische gegevens, eigendomsgegevens, burgerlijke staat en familiegegevens blijken, met inbegrip van de namen van uw kinderen, ouders, echtgenoot of echtgenotes, geslacht of seksuele geaardheid.

 

Nigeria

 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van persoonsgegevens door ons, of indien u van mening bent dat wij dit Beleid of de relevante wetgeving van Nigeria niet hebben nageleefd, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op: PrivacyRelatedRequestsNG@its.jnj.com. U kunt een klacht indienen bij de National Information Technology Development Agency over het verzamelen of verwerken van de persoonsgegevens.

 

Zuid-Afrika

 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het verzamelen, gebruiken of verstrekken van persoonsgegevens door ons, of indien u van mening bent dat wij dit Beleid of de relevante wetgeving van Zuid-Afrika niet hebben nageleefd, kunt u contact opnemen met de gegevensfunctionaris (Information Officer) op emeaprivacy@its.jnj.com. U kunt een klacht indienen bij de Zuid-Afrikaanse Information Regulator, die te bereiken is op inforeg@justice.gov.za.

 

Aanvullende bepalingen voor Amerika

 

Brazilië

 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het verzamelen, gebruiken of verstrekken van persoonsgegevens door ons, of indien u van mening bent dat wij dit Beleid of de relevante wetgeving van Brazilië niet hebben nageleefd, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op Privacidade_Brasil@its.jnj.com. U kunt een klacht indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming (Autoridade Nacional de Proteção de Dados). Nadere informatie zal te vinden zijn op www.gov.br/anpd/pt-br.

 

Canada

 

Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken zonder uw toestemming wanneer dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

 

Naast de soorten persoonsgegevens die hierboven worden genoemd, kunnen wij ook een nummer verzamelen dat lijkt op een burgerservicenummer.

 

Colombia

 

Als u wilt verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, of als u van mening bent dat wij dit Beleid of de relevante wetten van Colombia niet hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen bij Johnson & Johnson via de kanalen die in het gedeelte “Contact” van dit Beleid worden vermeld.

 

Costa Rica

 

Als u wilt verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, of als u van mening bent dat wij dit Beleid of de relevante wetten van Costa Rica niet hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen bij Johnson & Johnson via de kanalen die in het gedeelte “Contact” van dit Beleid worden vermeld. U kunt een klacht indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming (Agencia de Protección de Datos de los Habitantes -Prodhab-). Nadere informatie zal te vinden zijn op www.prodhab.go.cr.

 

Mexico

 

Als u wilt verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, of als u van mening bent dat wij dit Beleid of de relevante wetten van Mexico niet hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen bij Johnson & Johnson via de kanalen die in het gedeelte “Contact” van dit Beleid worden vermeld. U kunt een klacht indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming (Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos). Nadere informatie zal te vinden zijn op home.inai.org.mx.

 

Panama

 

Als u wilt verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, of als u van mening bent dat wij dit Beleid of de relevante wetten van Panama niet hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen bij Johnson & Johnson via de kanalen die in het gedeelte “Contact” van dit Beleid worden vermeld. U kunt een klacht indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming (Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información - ANTAI). Nadere informatie zal te vinden zijn op www.antai.gob.pa.

 

 

Peru

 

Als u wilt verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, of als u van mening bent dat wij dit Beleid of de relevante wetten van Peru niet hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen bij Johnson & Johnson via de kanalen die in het gedeelte “Contact” van dit Beleid worden vermeld. U kunt een klacht indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming (Autoridad de Protección de Datos Personales). Nadere informatie zal te vinden zijn op www.gob.pe/anpd.

 

Uruguay

 

Als u wilt verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, of als u van mening bent dat wij dit Beleid of de relevante wetten van Uruguay niet hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen bij Johnson & Johnson via de kanalen die in het gedeelte “Contact” van dit Beleid worden vermeld. U kunt een klacht indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales). Nadere informatie zal te vinden zijn op www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/.

 

Aanvullende bepalingen voor Azië en Oceanië

 

Australië

 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het verzamelen, gebruiken of verstrekken van persoonsgegevens door Johnson & Johnson, of indien u van mening bent dat Johnson & Johnson zich niet aan dit Beleid of de toepasselijke wetgeving van Australië heeft gehouden, kunt u contact opnemen met de Privacyfunctionaris van Johnson & Johnson op RA-JNJAU-PrivacyOffi@ITS.JNJ.com.

 

China

 

Naast de bovenstaande informatie verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over u in overeenstemming met de rechtsgronden in de Chinese wetgeving.

 

Gevoelige informatie zijn persoonsgegevens die, indien geschonden of illegaal gebruikt, kunnen leiden tot inbreuk op uw persoonlijke waardigheid of schade aan de veiligheid van personen of eigendommen, inclusief informatie die aspecten onthult zoals biometrie, religieuze overtuiging, specifieke identiteit, medische gezondheid, financiële rekeningen en verblijfplaatsen.

 

In principe zullen persoonsgegevens die binnen het grondgebied van het Chinese vasteland worden gegenereerd of verzameld, binnen het Chinese vasteland worden verwerkt en opgeslagen. Om de in de bovenstaande tabel beschreven doeleinden te vervullen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan leden van de Johnson & Johnson Family of Companies (voor de meest recente lijst van onze dochterondernemingen, zie https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings) en bevoegde derden in landen of regio’s buiten het Chinese vasteland, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland. Wij zullen ons houden aan de relevante wet- en regelgeving en aan het informatiebeveiligingsbeleid van Johnson & Johnson om de beveiliging van uw persoonsgegevens tijdens de doorgifte te waarborgen, en wij zullen van de ontvangers van de gegevens eisen dat zij uw persoonsgegevens afdoende beschermen door middel van contractuele clausules of andere middelen. Verzoeken om de uitoefening van toegang en andere rechten met betrekking tot persoonsgegevens die aan overzeese ontvangers is verstrekt, kunnen aan ons worden gericht zoals vermeld in het gedeelte “Contact” hierboven.

 

Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte “Contact”.

 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het verzamelen, gebruiken of verstrekken van persoonsgegevens door ons, of indien u van mening bent dat wij ons niet aan dit Beleid of de toepasselijke wetgeving hebben gehouden, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Bescherming Persoonsgegevens op chinaprivacy@its.jnj.com. U kunt ook een klacht indienen door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte “Contact”.

 

Voor zover dit niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit Beleid, met inbegrip van maar niet beperkt tot definities (bv. gevoelige persoonsgegevens), zullen de Chinese Cybersecuritywet, de Wet bescherming persoonsgegevens, hun uitvoeringsmaatregelen en andere Chinese wet- en regelgeving met betrekking tot cybersecurity en gegevensbescherming voorrang hebben.

 

Grensoverschrijdende doorgiften van uw persoonsgegevens vanuit het vasteland van China zullen plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

India

 

U kunt een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris (Grievance Officer) via JJ_INDIA_PRIVACY@its.jnj.com.

 

Japan

 

Wij zullen alleen gebruik maken van een “Individueel nummer” zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 7, van de Wet op het gebruik van nummers om een specifieke persoon in de administratieve procedure te identificeren (Wet nr. 27, van mei 2013), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Zuid-Korea

 

Wanneer wij persoonsgegevens vernietigen, zullen wij dat doen op een manier die de informatie onleesbaar of niet-reconstrueerbaar maakt.

 

U kunt contact opnemen met onze Privacyfunctionaris van Johnson & Johnson via RA-JACKR-PrivacyComp@ITS.JNJ.com.

 

Thailand

 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het verzamelen, gebruiken of verstrekken van persoonsgegevens door ons, of indien u van mening bent dat wij ons niet aan dit Beleid of de toepasselijke wetgeving hebben gehouden, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming op ThailandPrivacy@its.jnj.com. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie Persoonsgegevens van Thailand.

 

Aanvullende bepalingen voor Europa

 

Europese Economische Ruimte (EER)

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER. Sommige van deze landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die volgens de EER-normen een passend beschermingsniveau bieden (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar op http://europa.eu). Met betrekking tot doorgifte vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als toereikend worden beschouwd, hebben wij passende beschermingsmaatregelen getroffen, zoals modelcontractbepalingen van de EU, om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen ontvangen door contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via emeaprivacy@its.jnj.com. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming als u vragen heeft over de interpretatie of de werking van deze verklaring. U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in uw land. U kunt de lijst van toezichthoudende autoriteiten vinden onder http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm of via de zoekfunctie van de website van de Europese Commissie.

 

De lokale dochteronderneming van Johnson & Johnson die personeel werft voor de functie waarop u solliciteert, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Johnson & Johnson Services, Inc. is ook een verwerkingsverantwoordelijke wanneer persoonsgegevens onder de Johnson & Johnson-entiteiten worden gedeeld.

 

Voor personen die zich in de Europese Unie bevinden, is de aanwervende dochteronderneming van Johnson & Johnson de aangewezen vertegenwoordiger van Johnson & Johnson Services, Inc. Voor vacatures waarbij het wervende bedrijf niet wordt geïdentificeerd (zoals bij vacatures waarbij sollicitanten op verschillende locaties in aanmerking komen), is JNJ Global Business Services s.r.o., met kantoren gevestigd te Walterovo namesti 329/1, Jinonice, 158 00 Praag, Tsjechië, aangesteld als vertegenwoordiger van de Europese Unie van Johnson & Johnson Services, Inc. en kan er met hen contact worden opgenomen via emeaprivacy@its.jnj.com.

 

Zwitserland

 

We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen naar landen buiten Zwitserland, waar we gelieerde ondernemingen of dienstverleners hebben. Uw gegevens kunnen daarom zowel in Europa als in de Verenigde Staten, de Filipijnen en India worden verwerkt; in uitzonderlijke gevallen in elk land ter wereld. Dergelijke landen kunnen andere gegevensbeschermingsregels hanteren dan die welke Zwitserland hanteert. Sommige landen buiten Zwitserland worden erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden; andere echter niet. Voor overdrachten naar landen die niet worden erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden (zoals onder andere de Verenigde Staten, de Filipijnen en India), hebben we adequate maatregelen getroffen, onder meer door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan de herziene standaard contractbepalingen van de Europese Commissie (inclusief de noodzakelijke aanpassingen en toevoegingen die zijn verricht voor gebruik onder de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming) om uw persoonlijke informatie op de juiste manier te beschermen.

 

De lokale dochteronderneming van Johnson & Johnson die personeel werft voor de functie waarop u solliciteert, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke informatie. Johnson & Johnson Services, Inc. is ook een verwerkingsverantwoordelijke wanneer persoonlijke informatie onder de Johnson & Johnson-entiteiten worden gedeeld.

 

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer op emeaprivacy@its.jnj.com voor zorgen over gegevensbescherming.

 

Turkije

 

Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verzamelen, door te geven en te verwerken indien geen van de in de bovenstaande tabel vermelde redenen van toepassing zijn, of indien wij persoonsgegevens naar het buitenland moeten doorgeven.

 

Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd of geanonimiseerd aan het einde van de toepasselijke bewaarperiode. U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in Turkije overeenkomstig de Turkse wet inzake gegevensbescherming en de toepasselijke Turkse wetgeving.

 

Verenigd Koninkrijk (VK)

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven buiten het Verenigd Koninkrijk. Sommige van deze landen worden door het VK erkend als landen die een passend beschermingsniveau bieden volgens de normen van het VK. Het VK zal de doorgifte van persoonsgegevens aan de EER en aan landen waarvoor de Europese Commissie op 31 december 2020 een adequaatheidsbesluit heeft genomen, blijven toestaan (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar op http://europa.eu). Met betrekking tot doorgiften vanuit het VK naar landen die door de Europese Commissie niet als toereikend worden beschouwd, hebben wij passende beschermingsmaatregelen getroffen, zoals modelcontractbepalingen van de EU, om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen ontvangen door contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via emeaprivacy@its.jnj.com. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming als u vragen heeft over de interpretatie of de werking van deze verklaring. U kunt een klacht indienen bij het Information Commissioner’s Office (ICO) in het VK. Meer informatie over het ICO is beschikbaar op https://ico.org.uk.