Johnson & Johnson
Ga naar de sectie met hoofdinhoud.Welkom. U bent niet aangemeld. Aanmelden Begin van de sectie met hoofdinhoud. Afdrukbaar formaat De actie kan niet worden voltooid. Cookies zijn niet geactiveerd in uw browser. Activeer cookies in uw browservoorkeuren en vernieuw de browser om door te gaan. 

Privacyovereenkomst 

Kies een taal 

 

 

PRIVACYBELEID VOOR SOLLICITANTEN VAN JOHNSON & JOHNSON

 

Laatst bijgewerkt: [09-09-2019]

 

Johnson & Johnson waardeert uw vertrouwen en zet zich in voor verantwoordelijk beheer, gebruik en bescherming van persoonlijke informatie. Dit privacybeleid voor sollicitanten ("Beleid") beschrijft onze praktijken in verband met de informatie die Johnson & Johnson Services, Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, of andere websites van Johnson & Johnson-bedrijvengroep, online of offline van u verzamelt in verband met uw sollicitatie voor een baan bij het wervende filiaal. Lees het privacybeleid op de betreffende website voor meer informatie.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN 

Informatie die u verstrekt 

We verzamelen informatie van u in verband met uw sollicitatie. 

De informatie die we verzamelen omvat: 

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;

 • Gebruikersnaam en wachtwoord;

 • Status van de werkvergunning;

 • CV, sollicitatiebrief, voorgaande werkervaring en opleidingsinformatie;

 • Kennis, vaardigheden en capaciteiten;

 • Bezit van professionele en andere werkgerelateerde licenties, vergunningen en certificeringen;

 • Informatie met betrekking tot het karakter en werkreferenties; en

 • Alle andere informatie die u ons wilt verstrekken (bijv. voorkeuren voor een dienstverband, bereidheid om te verhuizen, huidige salaris, gewenste salaris, beloningen of professionele lidmaatschappen).

 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunnen we vragen stellen over ras/etnische afkomst, geslacht en handicap van onze sollicitanten, voor het toezicht op de naleving van gelijke kansen op werk. We kunnen ook informeren naar strafregisters na een voorwaardelijk aanbod van een dienstverband, indien dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Behalve wanneer dit specifiek gevraagd of wettelijk vereist is, vragen wij u om bij uw sollicitatie geen informatie in te dienen die volgens de toepasselijke wetgeving als gevoelige informatie kan worden gekwalificeerd. Gevoelige informatie omvat gegevens over ras, religie, etniciteit, nationaliteit of nationale afkomst, leeftijd, geslachtsidentiteit, seksleven, seksuele praktijken of seksuele geaardheid, burgerlijke staat, medische of gezondheidsinformatie (inclusief handicapstatus), genetische of biometrische informatie, biometrische sjablonen, politieke of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een politieke partij of vakbond, veteranenstatus, foto's, achtergrondcontrolegegevens, gerechtelijke gegevens zoals strafregisters of informatie over andere gerechtelijke of administratieve procedures. 

Alle informatie die u verstrekt via de carrièresite of die u anderszins deelt met onze Talent Acquisition-specialist moet waar, volledig en niet misleidend zijn. Het opzettelijk indienen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie kan leiden tot afwijzing van uw sollicitatie tijdens het sollicitatieproces of kan, indien geïdentificeerd na indiensttreding bij het bedrijf, leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder onmiddellijke beëindiging van het dienstverband. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de door u verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derde partijen. 

Als u ons persoonlijke informatie van een referentie of een ander persoon verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie, is het uw verantwoordelijkheid om toestemming van die persoon te verkrijgen voordat u de informatie aan ons verstrekt. Door die persoonlijke informatie te verstrekken, bevestigt u dat u dergelijke toestemming hebt verkregen.

 

Informatie uit andere bronnen 

Voor het doel van achtergrondcontrolerapporten in verband met uw sollicitatie en zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en/of met uw toestemming, zal Johnson & Johnson informatie over u verkrijgen uit andere bronnen:

 

Deze andere bronnen kunnen zijn: 

 • Uw referenties;

 • Voormalige werkgevers;

 • Onderwijsinstellingen waar u hebt gestudeerd;

 • Inlog-, licentie- en uitsluitingsstatus.

 

BASIS VOOR VERZAMELING VAN INFORMATIE 

We verzamelen en verwerken informatie over u om een of meer van de volgende redenen: 

 • Omdat u deze informatie vrijwillig verstrekt en ons toestemming geeft om deze te verwerken;

 • Omdat deze informatie noodzakelijk is om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan uw dienstverband;

 • Omdat deze informatie voor ons van bijzonder belang is en we een specifiek wettelijk belang hebben om deze te verwerken;

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of

 • Waar het noodzakelijk is om de vitale belangen van u of een persoon te beschermen.

  Wanneer de verzameling of verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

GEBRUIK VAN INFORMATIE 

De informatie die u verstrekt op de carrièresite of op een andere manier deelt met onze Talent Acquisition-specialisten wordt gebruikt voor de wereldwijde personeelswerving, management en planningsdoeleinden van Johnson & Johnson, zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving:  

 • Om uw sollicitatie te verwerken 

 • Om uw capaciteiten en kwalificaties te beoordelen. We kunnen geautomatiseerde programma's gebruiken voor het proactief zoeken naar kandidaten door de loopbaanprofielen van kandidaten te evalueren aan de hand van functie-eisen, wat resulteert in een vooraf geselecteerde kandidatenpool; voor screening van sollicitanten door de reacties van kandidaten op beoordelingen te evalueren, wat resulteert in het uitsluiten van kandidaten die niet aan de minimale eisen voldoen. In landen waar de wet dit toestaat, kunt u uw recht op menselijke tussenkomst uitoefenen, om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten door contact met ons op te nemen. Zie het gedeelte Keuzes en Toegang hieronder. We kunnen ook een profiel over u maken op basis van uw capaciteiten en kwalificaties dat kan worden gebruikt om aanvullende professionele kansen te identificeren die voor u interessant kunnen zijn.  

 • Om referentiecontroles uit te voeren

 • Om te reageren op uw vragen en met u te communiceren over uw sollicitatie, en om u informatie te sturen over de carrièresite en wijzigingen in onze voorwaarden en onze beleidslijnen.

 • Om te voldoen aan of toe te zien op de naleving van toepasselijke wet- of regelgeving.

 • Om achtergrondcontroles uit te voeren, zoals is toegestaan door de lokale wetgeving, als we u een functie aanbieden, en

 • Om andere legitieme belangen te behouden, bijvoorbeeld voor administratieve doeleinden, geaggregeerde managementrapportage, interne training van Johnson & Johnson en zoals algemeen vereist is om onze zaken binnen Johnson & Johnson en zijn dochterondernemingen uit te voeren.

 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, wordt de informatie over u toegevoegd aan onze carrièresystemen of database(s) en kan deze worden bewaard en gebruikt om u te overwegen voor kansen bij Johnson & Johnson en zijn gelieerde ondernemingen anders dan die waarvoor u solliciteert. We kunnen per e-mail of telefonisch contact met u opnemen over andere kansen die mogelijk zijn afgestemd op onze behoeften en uw interesses. Als u niet wilt dat wij dit doen, neem dan contact met ons op via http://www.careers.jnj.com/contactus-faq. 

Als we u aannemen, kan persoonlijke informatie die we in verband met uw sollicitatie verzamelen, worden opgenomen in ons human resources-systeem en worden gebruikt om het nieuwe aannemingsproces te beheren. Dergelijke informatie kan onderdeel worden van uw werknemersbestand en worden gebruikt voor andere werkgerelateerde doeleinden.  

Het verstrekken van persoonlijke informatie aan ons via de carrièresite of aan onze Talent Acquisition-specialisten is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het wervingsproces. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, als u onvoldoende informatie verstrekt, kan het Johnson & Johnson Company dat u overweegt voor het aanwervingsproces, mogelijk uw sollicitatie of, als u wordt aangenomen, uw volgende promotie, overdracht of verhuizing niet in overweging nemen.

 

OPENBAARMAKING EN OVERDRACHT VAN INFORMATIE 

Johnson & Johnson deelt persoonlijke informatie van kandidaten met zijn gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij het evalueren van kandidaten voor beschikbare functies. Johnson & Johnson blijft verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die gezamenlijk met gelieerde ondernemingen wordt gebruikt. U kunt hier de lijst en de locatie van onze filialen raadplegen: https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings  

We beperken de toegang tot dergelijke persoonlijke informatie tot personeel dat de noodzaak heeft om de informatie te weten voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven, inclusief personeel bij de afdelingen werving, human resources en informatietechnologie, en op de afdeling die verantwoordelijk is voor de functie waarvoor u solliciteert.  

Johnson & Johnson deelt ook persoonlijke informatie met goedgekeurde externe dienstverleners om de diensten die zij ons bieden te faciliteren, waaronder het hosten en exploiteren van de carrièresite, hulp bij werving en verwerking van achtergrondcontroles.  

Het openbaar maken van uw persoonlijke informatie aan ons kan het overdragen van uw persoonlijke informatie naar andere landen omvatten, inclusief naar de Verenigde Staten of een ander land waarin wij of onze dienstverleners actief zijn. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (de "EER") bevindt, kan dit landen buiten de EER omvatten. Een aantal van deze landen worden door de Europese Commissie erkend als met een passend beschermingsniveau volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Voor overdrachten naar andere landen hebben we adequate maatregelen geïmplementeerd, zoals de uitvoering van standaard contractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie, om uw informatie te beschermen.

 

ANDER GEBRUIK EN OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE 

We gebruiken en maken uw persoonlijke informatie ook openbaar indien noodzakelijk of gepast, met name wanneer we een wettelijke verplichting of een legitiem belang hebben om dit te doen: 

 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

 • Dit kan wetgeving buiten uw land van verblijf omvatten.

 • Om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties.

 • Dit kunnen autoriteiten buiten uw land van verblijf zijn.

 • Om mee te werken met wetshandhaving.

 • Bijvoorbeeld wanneer we verzoeken en bevelen van wetshandhaving ontvangen.

 • Om andere wettelijke redenen.

 • Om onze algemene voorwaarden te handhaven;

 • Om te reageren op dagvaardingen of andere gerechtelijke bevelen van bevoegde rechtbanken; en

 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van onze gelieerde ondernemingen, van u of van anderen te beschermen.

 • In verband met een verkoop of zakelijke transactie.

 • We hebben een legitiem belang bij het openbaar maken of overdragen van uw persoonlijke informatie aan een derde partij in het geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toekenning, overdracht of andere verwerking van een deel of al onze zaken, middelen of aandelen (inclusief in verband met faillissementen of vergelijkbare procedures).

 

BEWAARTERMIJN GEGEVENS 

We bewaren persoonlijke informatie voor de noodzakelijke periode om te voldoen aan de doelen die in dit beleid uiteen zijn gezet. De criteria die gebruikt worden om onze bewaartermijnen te bepalen, kunnen een of meer van de volgende zijn: (a) zolang we een lopende relatie met u hebben; (b) zoals vereist door een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen; en (c) als gewenst in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke statuten van beperking, procesvoering, audits of juridisch onderzoek). We volgen ook onze Johnson & Johnson Enterprise bewaarschema, dat voorziet in naleving van wet- en regelgeving over de hele wereld, terwijl het voldoet aan lokale en landspecifieke vereisten.

 

PASSIEF INFORMATIE VERZAMELEN. COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIE 

Wij en onze dienstverleners kunnen bepaalde gegevens automatisch verzamelen terwijl u de carrièresites bezoekt. Lees het cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies en andere traceertechnologieën die op de dienst gebruikt worden. Het cookiebeleid omvat informatie over hoe u deze technologieën kunt uitschakelen. Als u deze niet uitschakelt en onze carrièresite verder blijft gebruiken, dan beschouwen wij dat als uw instemming met het gebruik ervan. 

Wij en onze dienstverleners kunnen automatisch informatie verzamelen en gebruiken, op de volgende manieren: 

Via uw browser: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Mac), uw schermresolutie, de naam en versie van uw besturingssysteem en het type en de versie van uw internetbrowser. We kunnen vergelijkbare informatie verzamelen, zoals het type apparaat en de identifier, als u via een mobiel apparaat naar de website gaat. We gebruiken deze informatie om te garanderen dat de website correct functioneert. 

IP-adres: Uw IP-adres is een getal dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend. Een IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en vastgelegd in onze serverlogbestanden telkens als een gebruiker deze carrièresite bezoekt, samen met de duur van het bezoek en de pagina's die zijn bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardgebruik en wordt door veel online diensten automatisch gedaan. We gebruiken IP-adressen om de gebruiksniveaus van de website te berekenen, om serverproblemen te diagnosticeren en om de website te beheren. We kunnen ook uw locatie bij benadering afleiden uit uw IP-adres. 

​Apparaatinformatie: We kunnen informatie verzamelen over uw mobiele toestel, zoals een unieke toestelidentificatie, om te begrijpen hoe u gebruik maakt van de dienst.

 

KEUZES EN TOEGANG 

Als u zich registreert op de carrièresite, kunt u uw persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen openen, bekijken en wijzigen door u aan te melden bij de Carrièresite en uw accountgegevens bij te werken, indien van toepassing. Het bijgewerkte profiel wordt standaard gebruikt als u de volgende keer solliciteert voor een vacature met uw online account. Als u persoonlijke informatie die u al hebt ingediend voor een specifieke functie wilt wijzigen, werkt u uw profiel bij en dient u uw sollicitatie opnieuw in voor die functie. We raden u aan om uw persoonlijke informatie onmiddellijk bij te werken als deze verandert of onjuist is. 

Waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunt u vragenom uw persoonlijke informatie te bekijken, te openen, te corrigeren, bij te werken, te beperken, te onderdrukken of te verwijderen; verzoeken dat we stoppen met het gebruik van uw persoonlijke informatie, zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; of verzoeken om een kopie of overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven is in het gedeelte "Contact met ons opnemen". Wij zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op uw verzoek reageren en mochten omstandigheden leiden tot een vertraagde reactie van ons, zult u hiervan onverwijld in kennis worden gesteld. Als u een dergelijk verzoek indient, moet u duidelijk maken tot welke persoonlijke informatie u toegang wilt hebben, of wilt wijzigen, of wanneer u wilt dat de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt uit onze database wordt verwijderd, of ons op een andere manier laten weten welke beperkingen u graag zou willen op ons gebruik van uw persoonlijke informatie.  

Voor uw bescherming implementeren we alleen verzoeken met betrekking tot de informatie die is gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen, en we moeten mogelijk ook uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek verwerken. Houd er rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie kan worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of andere wet- en regelgeving.

 

BEVEILIGING 

Het bedrijf neemt de nodige administratieve, organisatorische en technische maatregelen om persoonlijke informatie in overeenstemming met toepasselijke privacy- en gegevensbeveiligingswetten en regelgeving te beschermen. Als het bedrijf gebruikmaakt van een externe dienstverlener voor de opslag of verwerking van persoonlijke informatie, zal die leverancier onderzocht worden op zijn mogelijkheid om te voldoen aan de industriële standaard voor veiligheidsmaatregelen om te waarborgen dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en integer blijft.

 

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN 

De carrièresite kan links naar andere sites bevatten. Dit beleid is niet van toepassing op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie of andere praktijken van derde partijen, inclusief derde partijen die een website of dienst beheren waar de carrièresite naar linkt. Het opnemen van een link op de carrièresite impliceert geen goedkeuring van de gelinkte site of dienst door Johnson & Johnson of onze partners. Kandidaten worden aangemoedigd om het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van die sites te lezen wanneer ze die sites bezoeken.

 

WET VAN TOEPASSING OP SOLLICITATIE 

Via de carrièresites kunt u solliciteren op banen wereldwijd, als voordeel van de gecentraliseerde, wereldwijde wervingsfunctie van Johnson & Johnson. Deze carrièresite wordt beheerd vanuit de Verenigde Staten. Daarom worden alle persoonlijke informatie die u verstrekt aan de carrièresite of aan onze Talent Acquisition-specialisten verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten en zijn ze onderworpen aan de wetgeving van de VS. Als we uw persoonlijke informatie delen met een filiaal in een ander land in de hoedanigheid van mogelijke werkgever, behandelt het filiaal uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid. Eventuele beslissingen op het gebied van het aannemen of andere dienstverband gerelateerde beslissingen worden door de aannemende gelieerde onderneming genomen in overeenstemming met de wetgeving van het land waar het werk zich bevindt.

 

OVER KINDEREN

De carrièresite is niet bedoeld voor minderjarigen in enig rechtsgebied. Wees u ervan bewust dat u moet bewijzen dat u meerderjarig bent in uw land om door te gaan met het selectieproces van talent.

 

HUIDIG PERSONEEL VAN JOHNSON & JOHNSON 

Als u momenteel voor Johnson & Johnson of een van onze gelieerde ondernemingen werkt, moet u in aanmerking komen voor een andere functie binnen Johnson & Johnson om de carrièresite te gebruiken. Als u een dergelijke functie accepteert, kunnen uw voordelenprogramma's en de beleidslijnen van human resources veranderen. Neem contact op met de HR-manager voor de nieuwe functie met betrekking tot de geschiktheid van de aanvraag, de voordeelprogramma's en de beleidslijnen van human resources die van toepassing zijn op die functie. 

De carrièresite is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met de lokale wet- of regelgeving.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR SPECIFIEKE JURISDICTIES

Aanvullende bepalingen voor Australië 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het verzamelen, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie door het bedrijf, of als u vindt dat het bedrijf niet heeft voldaan aan dit beleid of aan de relevante Australische wetgeving, neem dan contact op met de privacyfunctionaris van het Bedrijf op RA-JNJAU-PrivacyOffi@ITS.JNJ.com.

 

Aanvullende bepalingen voor Canada 

In geval wij in overeenstemming met dit beleid uw persoonlijke informatie versturen of uit handen geven aan een ander land dan het land waar u diensten verleent voor het bedrijf, kan deze persoonlijke informatie uit hoofde van een rechtmatig bevel beschikbaar worden gesteld aan de buitenlandse overheid die van toepassing is of aan de instanties ervan voor andere doeleinden dan hierin beschreven.

 

Aanvullende bepalingen voor de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (“EER”) 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie overdragen buiten de EER. Sommige landen worden erkend door de Europese Commissie als landen waar een gepast niveau van gegevensbescherming geldt volgens de EER normen (de volledige lijst van deze landen vindt u op http://europa.eu). Voor overdracht van de EER naar landen die niet door de Europese Commissie als adequaat genoeg worden aangemerkt aangaande bescherming van persoonlijke informatie hebben we voldoende maatregelen ter genomen, zoals standaard EU-contractclausules. U kunt een kopie van deze maatregelen krijgen door contact op te nemen met onze Data Protection Officer op emeaprivacy@its.jnj.com. U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer als u vragen heeft over de interpretatie of werking van dit beleid. U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land. U vindt de lijst van toezichthoudende autoriteiten op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm of door de zoekfunctie op de website van de Europese Commissie te gebruiken.

 

Aanvullende bepaling voor India

U kunt ook een klacht indienen bij onze Klachtenfunctionarissen via JJ_INDIA_PRIVACY@its.jnj.com.

 

Aanvullende bepalingen voor Latijns-Amerika 

Als u van mening bent dat uw persoonlijke informatie die zich in de database van het bedrijf bevindt, moet worden gecorrigeerd, geüpdatet of verwijderd, of als u te goeder trouw van mening bent dat er sprake is van een schending van een van de verplichtingen in de privacywetgeving die van toepassing is, kunt u een klacht indienen bij het bedrijf.

 

Aanvullende bepalingen voor Rusland 

U gaat akkoord met de volgende wijzigingen in de sectie "Openbaarmaking en overdracht van informatie": In geval van openbaarmaking van persoonlijke informatie door het bedrijf aan de Johnson & Johnson-bedrijvengroep en gemachtigde derden, mogen de Johnson & Johnson-bedrijvengroep en de gemachtigde derden alleen toegang hebben tot de persoonlijke informatie en deze gebruiken. Alle andere handelingen, zoals veranderingen, wijziging, verwijdering of overdracht van de persoonlijke informatie door het ontvangende bedrijf zijn verboden. 

U gaat akkoord met de volgende wijzigingen in de sectie "Keuzes en Toegang": u kunt de meeste persoonlijke informatie over u openen, wijzigen of corrigeren door het overeenkomstige verzoek te doen door contact met ons op te nemen, zoals hieronder vermeld is in het gedeelte "Contact met ons opnemen". Als u vragen of problemen heeft over hoe we uw persoonlijke informatie verwerken of als u toegang, correctie, blokkade of gebruiksbeperking, anonimisatie, suppressie, verwijdering of een kopie of overdracht van uw persoonlijke gegevens wenst (voor zover u deze rechten heeft en dit niet in strijd is met andere verplichtingen) neem dan contact met ons op, zoals vermeld is in het onderstaande gedeelte "Contact met ons opnemen".

 

Aanvullende bepaling voor Zuid-Korea 

Vernietiging van persoonlijke informatie: Als het bedrijf persoonlijke informatie vernietigt, doet het dit op zodanige wijze dat de informatie onleesbaar wordt gemaakt of niet reconstrueerbaar is. 

Privacyfunctionaris: U kunt contact opnemen met de privacyfunctionaris van het bedrijf via RA-JACKR-PrivacyComp@ITS.JNJ.com.

 

Aanvullende bepalingen voor Zwitserland 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie overdragen naar landen buiten Zwitserland. Een aantal van deze landen wordt door de Zwitserse toezichthouder voor gegevensbescherming erkend als landen die een adequaat beschermingsniveau bieden (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar op (https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/de/dokumente/2017/04/staatenliste.pdf.download.pdf/staatenliste.pdf). Voor overdracht van Zwitserland naar landen die niet als adequaat genoeg worden aangemerkt hebben we voldoende maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonlijke informatie, zoals EU-modelcontractbepalingen.

 

Aanvullende bepalingen voor de VS 

In staten waar bijkomende individuele rechten voor inwoners zijn toegestaan, streeft het bedrijf ernaar deze rechten voor deze inwoners te respecteren, met inbegrip van verzoeken die mogelijkerwijze beperken hoe wij uw gegevens gebruiken en delen, een en ander in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie uitgesloten kan zijn van een dergelijk verzoek. Neem voor het indienen van een verzoek op basis van de lokale wetgeving contact met ons op zoals hieronder aangegeven is in het gedeelte "Contact met ons opnemen". Wij zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op uw verzoek reageren en mochten omstandigheden leiden tot een vertraagde reactie van ons, zult u hiervan onverwijld in kennis worden gesteld.

 

WIJZIGINGEN IN HET BELEID 

We behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen om toekomstige ontwikkelingen van Johnson & Johnson, de carrièresite of veranderingen in de industrie of juridische trends aan te pakken. De legenda "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit beleid geeft aan wanneer dit beleid voor het laatst is herzien. Veranderingen treden in werking als wij het herziene beleid op de carrièresite plaatsen.

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN 

Als u vragen of verzoeken hebt, neem dan gerust contact met ons op via  

http://www.careers.jnj.com/contactus-faq 

Aangezien e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, is het verstandig om geen gevoelige informatie in uw e-mails aan ons op te nemen.

 

 

---------------

 

BEVESTIGING EN TOESTEMMING

Ik bevestig dat ik dit beleid heb ontvangen, gelezen en begrepen, en geef toestemming voor het gebruik van mijn persoonlijke informatie voor het hierboven beschreven gebruik.