Johnson & Johnson
ไปที่ส่วนข้อมูลหลักยินดีต้อนรับ คุณไม่ได้ล็อกอิน ล็อกอิน เริ่มต้นส่วนข้อมูลหลัก รูปแบบที่พิมพ์ได้ ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ไม่ได้เปิดใช้งานคุกกี้บนเบราเซอร์ของคุณ โปรดเปิดใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณและรีเฟรชเบราเซอร์ของคุณเพื่อดำเนินการต่อ 

ข้อตกลงเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว 

เลือกภาษา 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานของ JOHNSON & JOHNSON

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: [09.09.2019]

 

Johnson & Johnson เห็นคุณค่าของความไว้วางใจที่คุณมอบให้ และผูกพันตนเองกับการบริหารจัดการ ใช้ และป-กป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน (“นโยบาย”) ฉบับนี้อธิบายแ-นวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งบริษัท Johnson & Johnson Services, Inc. ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเว็บไซต์อื่น ของกิจการในกลุ่มบริษัท Johnson & Johnson เก็บรวบรวมจากคุณทั้งแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกั-บการสมัครงานซึ่งบริษัทในเครือของกลุ่มฯ กำลังเปิดรับอยู่ รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่ว-นตัวบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

ข้อมูลที่คุณมอบให้ 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณที่เกี่ยวกับการสมัครงานของคุณ 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วย 

 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่น

 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

 • สถานะการอนุญาตทำงาน

 • CV เรซูเม่ จดหมายนำ ประสบการณ์ทำงานในอดีต และข้อมูลด้านการศึกษา

 • ความรู้ ทักษะ และความสามารถ

 • ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน ใบอนุญาต หรือประกาศนียบัตรที่มีอยู่

 • ข้อมูลการอ้างอิงเกี่ยวกับอุปนิสัยและการทำงาน และ

 • ข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกจะมอบให้เรา (อาทิ ลักษณะการทำงานที่ต้องการ ความพึงพอใจที่จะย้ายงาน เงินเดือนปัจ-จุบัน เงินเดือนที่ต้องการ รางวัล หรือสมาชิกภาพสมาคมวิชาชีพ)

 

เราอาจมีคำถามเกี่ยวกับเชื้อชาติ/ชาติกำเนิด เพศ และความทุพพลภาพของผู้สมัครซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อ-การตรวจทานระเบียบข้อบังคับในเรื่องโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม เรายังอาจสอบถามประวัติอาชญากรรมภายหลังการเสนอจ้างงานอย่างมีเงื่อนไข โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจจ-ะขอให้คุณหลีกเลี่ยงไม่แจ้งข้อมูลในใบสมัครซึ่งข้อมูลนั้นอาจเข้าข่ายข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เว้นแต่มีข้อกำหนดเฉพาะหรือข้อกำหนดตามกฎหมาย ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนั้นรวมถึงข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ สัญชาติ สัญชาติที่กำเนิด อายุ เอกลักษณ์ทางเพศ ชีวิตหรือความประพฤติทางด้านเพศ หรือรสนิยมทางเพศ สถานะการสมรส ข้อมูลการเจ็บป่วยหรือสุขภาพ (รวมถึงสถานะความพิการ) ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลชีวมิติ ความเชื่อทางกา-รเมืองหรือแนวปรัชญา การเป็นสมาชิกสมาคมการค้าหรือพรรคการเมือง สถานะการเป็นทหาร รูปถ่าย ข้อมูลตรวจสอ-บปูมหลัง ข้อมูลทางคดี อย่างเช่น ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหรือถูกลงโทษทางวินัยอื่น

 

ข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่งให้ผ่านเว็บไซต์ประกาศรับสมัคร หรือข้อมูลที่คุณได้แจ้งให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจ้างผู้มีความรู้ความสามารถได้รับทราบนั้น จะต้องเป็นความจริง ครบถ้วน-สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้นั้นอาจส่งผ-ลให้ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธในระหว่างขั้นตอนการรับสมัคร หรือหากจับได้ภายหลังที่บริษัทได้มีการจ้างงานแล้ว ก็อ-าจมีโทษทางวินัยซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังต้องรับผิดชอบให้การรับรองว่าข้อมูลที่คุณส่งให้นั้นไม่ไปละเ-มิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

 

หากคุณให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอ้างอิงหรือบุคคลใดก็ตามในใบสมัคร คุณต้องมีหน้าที่ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่-อนจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้เรา การมอบข้อมูลส่วนบุคคล นั่นหมายถึงคุณยืนยันว่าตนเองได้รับความยินยอมเหล่านั้น-มาแล้ว

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณ Johnson & Johnson จะขอข้อมูลเกี่ย-วกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และ/หรือได้รับความยินยอมจ-ากคุณเสียก่อน 

แหล่งข้อมูลอื่น เหล่านั้นประกอบด้วย 

 • บุคคลอ้างอิงของคุณ

 • นายจ้างเดิม

 • สถาบันการศึกษาที่คุณเคยศึกษา

 • หนังสือรับรอง ใบอนุญาต และสถานะการถูกตัดสิทธิ์

 

หลักพื้นฐานสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณด้วยเหตุผลข้อหนึ่งหรืออาจจะหลายเหตุผลรวมกันดังนี้ 

 • เนื่องจากคุณเต็มใจจะให้ข้อมูลและให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลนั้น

 • เนื่องจากข้อมูลนี้จำเป็นในการดำเนินตามขั้นตอนซึ่งคุณได้ร้องขอก่อนมีการจ้างงานคุณ

 • เนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญกับเราโดยเฉพาะ และเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายที่จะนำข้อมูลนั้นมาประมวลผล

 • เพื่อจะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือ

 • ในกรณีจำเป็นซึ่งจะต้องปกป้องผลประโยชน์อันสำคัญของคุณหรือบุคคลใดก็ตาม

  หากการเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลนั้นทำโดยคุณได้ให้ความยินยอม คุณสามารถเพิกถอนการยินยอมได้ทุกเมื่อ หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้

 

การใช้ข้อมูล 

ข้อมูลซึ่งคุณส่งให้บนเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานหรือที่แจ้งไว้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถของเราจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์การสรรหา การจัดการ และการวางแผนด้านบุคลากรของ Johnson & Johnson ทั่วโลก เท่าที่กฎ-หมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้  

 • เพื่อประมวลผลใบสมัครของคุณ 

 • เพื่อประเมินความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของคุณเราอาจใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อสรรหาผู้สมัครในเชิงรุกโดยการประเมินโพร์ไฟล์ทางอาชีพของผู้สมัครเทียบกับคุณสมบัติที่ต้องการของงานซึ่งจะทำให้ได้กลุ่มของผู้สมัค-รก่อนที่จะค้ดเลือกหรือเพื่อการคัดกรองผู้สมัครโดยพิจารณาคำตอบของคำถามประเมินของผู้สมัครซึ่งผลที่ตาม-มาคือการคัดผู้สมัครที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้นออกไปก่อนในประเทศซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ทำได้นั้นคุณอาจใช้สิทธิ์ขอแทรกแซงกระบวนการของคนเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนเองและประท้วงการตัดสินใจโดย-ติดต่อหาเราโปรดดูหัวข้อตัวเลือกและการเข้าถึงข้อมูลที่ด้านล่างนี้เราอาจสร้างโพร์ไฟล์เกี่ยวกับคุณโดยใช้คว-ามรู้ความสามารถและคุณสมบัติของคุณซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุโอกาสด้านงานอาชีพเพิ่มเติมในวันข้างหน้าซึ่งคุณอ-าจจะสนใจ  

 • การตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิง

 • เพื่อสนองตอบคำถามของคุณและเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับใบสมัครงาน และเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์สมัครงานให้กับคุณ และเปลี่ยนเงื่อนไขและนโยบาย

 • เพื่อปฏิบัติตามหรือตรวจทานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ หากเราเสนอตำแหน่งให้กับคุณ และ

 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านบริหารจัดการของ Johnson & Johnson และตามข้อกำหนดทั่วไปในการดำเนินธุรกิจภายใน Johnson & Johnson และนิติบุคคลในเครือของบริษัท

 

Consistent with applicable law,ข้อมูลใดที่เกี่ยวกับคุณจะถูกเพิ่มเข้ายังระบบหรือฐานข้อมูลงานอาชีพของเราและจะถูกเก็บรักษาและใช้เพื่อพิจารณาโอกาสการทำงานที่Johnson & Johnsonและนิติบุคคลในเครือของบริษัทนอกเหลือจากตำแหน่งที่คุณสมัคร เราอาจติดต่อกับคุณทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งโอกาสงานอื่นซึ่งอาจเหมาะส-มกับความต้องการและความสนใจของคุณ หากคุณไม่ประสงค์ให้เราทำเช่นนั้นโปรดติดต่อกับเราที่http://www.careers.jnj.com/contactus-faq

 

ถ้าเราเลือกที่จะจ้างคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้อาจถูกนำไปรวมไว้ในระบบทรัพยากรบุคคลของเรา และนำไปใช้เพื่อจั-ดการกระบวนการจ้างงานใหม่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มพนักงานของท่าน และอาจถูกนำไ-ปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างงาน

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่านเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน หรือที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาผู้มีความรู้ความ-สามารถนั้นจะต้องทำโดยสมัครใจ และมีความสำคัญสำหรับขั้นตอนการจัดจ้างบุคลากร ตามข้อกฎหมายที่ใช้บังคับ หากคุณไ-ม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทในกลุ่ม Johnson & Johnson ซึ่งกำลังพิจารณาใบสมัครของคุ-ณในกระบวนการจ้างงาน จะไม่สามารถพิจารณาใบสมัครงานของคุณ หรือหากคุณได้รับการว่าจ้างแล้ว ก็ยังรวมไปถึงก-ารเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการย้ายงานที่อาจมีขึ้นตามมา

 

การเปิดเผยและการโอนข้อมูล 

Johnson & Johnson ได้มีการแบ่งปันข้อมูลของผู้สมัครกับนิติบุคคลในเครือของบริษัท ซึ่งเกี่ยวพันกับการประเมินค-วามเหมาะสมของผู้สมัครกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ Johnson & Johnson จะยังคงรับผิดชอบ-ต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่-งถูกนำไปใช้ร่วมกันในบรรดานิติบุคคลในเครือของบริษัท คุณสามารถดูรายชื่อและที่ตั้งสถานประ-กอบการในเครือของบริษัท-ได้ที่นี่: https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings

 

เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้แต่เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายในนโยบายฉบับนี้แล้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาบุคลากร ทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และในฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตำแหน่ง-งานที่คุณสมัคร

 

Johnson & Johnson ยังได้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้รับการรับรองแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่เรา อันรวมถึงบริการโฮสต์และดำเนินการเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน การให้คว-ามช่วยเหลือด้านสรรหาบุคลากร และดำเนินการตรวจสอบประวัติบุคคล

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรานั้นยังอาจรวมถึง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ซึ่งรวมถึ-งสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นซึ่งเราหรือผู้ให้บริการของเราประกอบการอยู่ หากคุณเป็นผู้ที่อาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) เงื่อนไขข้อนี้ให้หมายรวมถึง EEA ด้วย บางประเทศที่ว่านี้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่เ-พียงที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐาน EEA (รายชื่อประเทศทั้งหมดอยู่ดูได้ที่นี่ https://ec.europa.eu/info/ law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) สำหรับการโอนข้อมูลไปประเทศอื่นนอกเหนือจากนี้ เราได้วางมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอเอาไว้ เช่น การทำสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขมาตรฐานที่รับรองโดยคณะกรรมการยุโรป เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลอื่น

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นหรือตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีข้อผูกพันตามกฎหมายหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้น อันได้แก่ 

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

 • ข้อนี้ยังรวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่

 • เพื่อสนองตอบข้อเรียกร้องจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ

 • ข้อนี้ยังรวมถึงหน่วยงานภายนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่

 • เพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย

 • ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับคำร้องขอหรือคำสั่งจากเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย

 • เพื่อเหตุผลทางธุรกิจอื่น

 • เพื่อบังคับใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหมายศาลหรือคำสั่งตามกฎหมายอื่น ซึ่งออกจากศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีตามกฎหมาย และ

 • เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา ความปลอดภัยของทรัพย์สินของเราและ/หรือของบริษัทในเครือ ตัวคุณหรือผู้อื่น

 • เกี่ยวพันกับการขายหรือธุรกรรมทางธุรกิจ

 • เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกในกรณีที่มีปรับโครงสร้าง การควบรวม                การขาย กิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ์ การโอน หรือการสละสิทธิ์ในธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงที่เชื่อมโยงกับคดีล้มละลายหรือการดำเนินคดีในลักษณะที่ค-ล้ายกัน)

 

การเก็บบันทึกข้อมูล 

เราจะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นจนกว่าจะบรรลุจุดประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ กฎเกณฑ์ที่ใช้เพื่อพิจารณาระยะเวลาการเก็บข้อมูลอาจเป็นดังข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ () นานตราบใดที่เรายังคงมีความสัม-พันธ์กับคุณอยู่ () มีข้อบังคับตามกฎหมายระบุให้ต้องปฏิบัติตาม และ () ตามข้อแนะนำอันเนื่องจากสถานะทา-งกฎหมายของเรา (อาทิ ในเรื่องอายุความ การฟ้องร้องดำเนินคดี การสอบบัญชี หรือการสืบสวนตามระเบียบข้อบังคับ) เรายังต้องยึดถือกำหนดการสำหรับการเก็บบันทึกข้อมูลของบริษัท Johnson & Johnson เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมา-ยและระเบียบข้อบังคับทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะในระดับท้องถิ่นแ-ละประเทศ

 

การรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาโดยเจ้าของไม่ได้แจ้ง คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน 

เมื่อคุณหาข้อมูลบนเว็บไซต์หางาน เราและผู้ให้บริการของเราอาจมีการเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ โปรดดู-นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเราเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ที่ถูกนำมาใช้กับบริการนี้ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้รวมข้อมูลวิธีที่คุณจะปิดการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ หากคุณไม่ได้ปิดใช้งานและยังคงใช้งานเว็บไ-ซต์หางานของเรา เราจะอนุมานว่าคุณให้ความเห็นชอบให้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้

 

เราและผู้ให้บริการของเราอาจมีการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติและใช้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ ข้อมูลบางอย่างที่มีการเก็บโดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ อย่างเช่น ที่อยู่ Media Access Control (MAC) ของคุณ ประเภทของคอมพิวเตอร์ (Windows or Mac) ความละเอียดของหน้าจอ ชื่อและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ประเภทและเวอร์ชั่นของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ เราอาจเก็บข้อมูลที่มีลั-กษณะคล้ายกัน อย่างเช่น ประเภทและตัวระบุของอุปกรณ์ หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าเว็บไซต์มีการทำงานที่เหมาะสม

 

ที่อยู่IP ที่อยู่ IP ของคุณคือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งออกให้แบบอัตโ-นมัติโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อที่อยู่ IP ถูกระบุและมีการล็อกอินเข้าสู่แฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเ-วอร์ขอ-งเราโดยอัตโนมัติแล้ว หลังจากนั้นทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประกาศงานของเรา การเก็บที่อยู่ IP คือกา-รปฏิบัติมาตรฐาน และเป็นสิ่งที่ทำโดยอัตโนมัติสำหรับบริการออนไลน์หลายจำนวนมาก เราใช้ที่อยู่ IP เพื่อวัต-ถุประสงค์อย่างเช่น การคำนวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ การวิเคราะห์ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ และการดูแ-ลเว็บไซต์ เรายังอาจค้นหาตำแหน่งคร่าว ของคุณได้จากที่อยู่ IP อีกด้วย

 

ข้อมูลอุปกรณ์ เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ อย่างเช่น หมายเลขระบุตัวอุป-กรณ์ เพื่อทำความเข้าใจการใช้บริการของคุณ

 

ตัวเลือกและการเข้าถึงข้อมูล 

หากคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน คุณย่อมมีสิทธิ์เข้าถึง ทบทวน และเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลขอ-งตนเองที่เก็บอยู่ในระบบ โดยการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน และปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณให้ถูกต้องเหมา-ะสม โพร์ไฟล์ที่ปรับปรุงแล้วจะถูกใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใครการสมัครงานครั้งหน้าของคุณ เมื่อใช้บัญชีของคุณเพื่อออนไลน์ หากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณได้ส่งเคยส่งให้แล้ว เพื่อให้นำมาพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานหนึ่งโดยเฉพาะนั้น โปรดปรับปรุงโพร์ไฟล์ของคุณและส่งใบสมัครงานสำหรับตำแหน่งที่ต้องการมาอีกครั้ง เราสนับสนุนให้คุณปรับปรุงข้อมูลส่ว-นบุคคลของคุณโดยทันที หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง

 

ในกรณีซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้นั้น คุณสามารถร้องขอตรวจทานเข้าถึงแก้ไขจำกัดปิดการแสดงผลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้หรือร้องขอให้เราหยุดใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบใดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอ-นุญาตให้ทำได้ หรือร้องขอทำสำเนาหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง คุณอาจร้องขอดำเนินการเหล่านั้นได้โดยติ-ดต่อมาที่เรา ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างในหัวข้อ ติดต่อเรา เราจะตอบกลับคุณในส่วนที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากเกิดความล่าช้าใด เราจะแจ้งให้คุณทราบทันที หากคุณดำเนินการเพื่อร้องขอดังกล่าว โปรดชี้ให้ชัดว่าข้-อมูลส่วนบุคคลส่วนใดที่คุณต้องการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลง หรือคุณต้องการให้ปิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้มอบให้แก่เราไม่ให้-แสดงผลในฐานข้อมูลของเรา หรือแจ้งให้เราทราบถึงข้อกฎหมายที่คุณจะนำมาใช้บังคับกับเราในเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนบุ-คคลของคุณ

 

เพื่อที่จะปกป้องคุณ เราจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเกี่ยวกับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ส่งคำร้องขอมาหาเราเท่านั้น และเรายังอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนจะดำเนินการตามการร้องขอ โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจอ-ยู่ในข่ายยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ หรือกฎหมาย-รวมถึงระเบียบข้อบังคับอื่น

 

การรักษาความปลอดภัย 

บริษัทจะดำเนินมาตรการทางการบริหาร ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไป-ตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ใช้บังคับ เมื่อบริษัทว่าจ้างให้ผู้ให้บริก-ารบุคคลที่สามดำเนินการเก็บรักษาหรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการดังกล่าวจะได้รับการประเมินความสามารถ-ว่าเข้าเกณฑ์ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับแล-ะความมีบูรณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลิงก์สำหรับเว็บไซต์ภายนอก 

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานอาจมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายนี้ไม่ได้ระบุไว้และเราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบาย ข้อมูล หรือการกระทำใด ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบุคคลภายนอกที่ดำเนินการเว็บไซต์หรือบริการที่มีลิง-ก์ไปจากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้ การแสดงลิงก์บนเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้ ไม่ได้หมายความว่า Johnson & Johnson และนิติบุคคลในเครือของบริษัทให้การรับรองเว็บไซต์หรือบริการที่ลิงก์ไปจากเว็บไซต์นี้ เราสนับสนุนให้ผู้สมัค-รอ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขการใช้ของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

 

กฎหมายที่ใช้บังคับกับใบสมัครงาน 

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานช่วยให้คุณสมัครงานได้ทั่วโลก นี่คือประโยชน์ของหน่วยงานสรรหาบุคลากรแบบรวมศูนย์ของ Johnson & Johnson ซึ่งใช้ทั่วโลก เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้ดำเนินการในสหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ก็ตามที่คุณได้ให้กับเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานหรือผู้เชี่ยวชาญการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถของเราจะถูกนำไปประมวลผลและเก็บรักษาไว้ในสหรัฐฯ และอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ หากเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่นิติบุคคลใ-นเครือซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอื่นซึ่งมีศักยภาพที่จะอาจเป็นนายจ้างได้ นิติบุคคลแห่งนั้นจะถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้-ตามนโยบายฉบับนี้ การตัดสินใจจ้างหรือเรื่องอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างทำงานจะเป็นหน้าที่ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้จ้-างซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศซึ่งต้องไปปฏิบัติงาน

 

เกี่ยวกับเด็ก 

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้เยาว์ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายใดก็ตาม โปรดทราบว่า คุณจะต้องพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นผู้มีอายุพ้นนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของประเทศของคุณ เพื่อจะสามารถมีส่ว-นในกระบวนการคัดสรรผู้มีความรู้ความสามารถต่อไป

 

บุคลากรปัจจุบันของ JOHNSON & JOHNSON 

หากคุณกำลังทำงานที่ Johnson & Johnson หรือทำงานในบริษัทในเครือแห่งใดแหน่งหนึ่งของเรา คุณต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ส-มัครงานในตำแหน่งอื่นภายใน Johnson & Johnson จึงจะใช้งานเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน นี้ได้ หากคุณรับตำ-แหน่งดังกล่าว โปรแกรมสิทธิประโยชน์ของคุณรวมถึงนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้กับคุณก็อาจเปลี่ยนแปลงไป โปรด-ปรึกษาผู้จัดการฝ่าย HR เรื่องของตำแหน่งใหม่ซึ่งเกี่ยวกับการมีสิทธิ์สมัครงาน โปรแกรมสิทธิประโยชน์ ตลอดจนนโยบ-ายด้าน HR ที่ใช้บังคับกับตำแหน่งนั้น

 

เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เผยแพร่แก่ หรือใช้งานโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใ-ต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายหรืออยู่ในประเทศใดก็ตาม ซึ่งการเผยแพร่หรือการใช้งานขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคั-บภายในท้องถิ่นนั้น

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับเขตอำนาจเฉพาะ 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศออสเตรเลีย 

หากคุณมีข้อสงสัย ความเห็น หรือเรื่องร้องเรียนใด เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่ว-นบุคคลของบริษัท หรือหากคุณเชื่อว่าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้หรือกฎหมายของประเทศออสเตรเลียที่นำ-มาใช้บังคับ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ RA-JNJAU-PrivacyOffi@ITS.JNJ.com

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศแคนาดา 

ตามนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่เราส่งหรือว่าจ้างบริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากภายนอกในประเทศอื่นที่มิใ-ช่ประเทศที่คุณได้รับการว่าจ้างกับบริษัท อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับรัฐบาลต่างชาติหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ย-วข้องภายใต้คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศต่างชาตินั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป(“อีอีเอ”) 

เราสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปประเทศที่อยู่ภายนอกเขตอีอีเอ บางประเทศที่ว่านี้ผ่านการรับรองโดยคณะก-รรมาธิการยุโรปว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่เพียงที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานอีอีเอ (รายชื่อประเทศทั้งหมดอยู่ใน http://europa.eu) สำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากอีอีเอไปประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการยุโรป เราได้วางมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอเอาไว้ เช่น สัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clause) เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอรับสำเนามาตรการเหล่านี้ด้วยการติดต่อเจ้าหน้าที่ป้อ-งกันข้อมูลของเราที่ emeaprivacy@its.jnj.com คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของเราได้ หากมีข้อส-งสัยเกี่ยวกับการตีความหรือการดำเนินภายใต้นโยบายฉบับนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในป-ระเทศของคุณ คุณสามารถหาข้อมูลรายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลได้จาก http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm หรือฟังก์ชันค้นหาในเว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศอินเดีย 

คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนให้แก่เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเราได้ทาง JJ_INDIA_PRIVACY@its.jnj.com

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศในแถบลาตินอเมริกา 

หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลของบริษัทนั้นอาจต้องมีการแก้ไข การปรับป-รุง หรือการลบ หรือหากเชื่อโดยสุจริตใจว่ามีการละเมิดหน้าที่ใด ๆ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายความเป็นส่-วนตัวที่ใช้บังคับ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับบริษัทได้

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศรัสเซีย 

คุณยอมรับตามบทแก้ไขเพิ่มเติมของหัวข้อ "การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูล" ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคค-ลให้แก่นิติบุคคลในกลุ่มบริษัท Johnson & Johnson และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต เฉพาะกลุ่มบริษัท Johnson & Johnson และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ บริษัทที่ได้รับ-ข้อมูลจะถูกห้ามไม่ให้กระทำการอื่น เช่น เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 

คุณเห็นชอบตามบทแก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ (ตัวเลือกและการเข้าถึงข้อมูล) คุณอาจเข้าถึง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้-อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่เกี่ยวกับคุณโดยการยื่นคำขอที่สอดคล้องกับความต้องการโดยติดต่อเราผ่านช่องทางในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่างนี้ หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือห-ากคุณประสงค์ที่จะขอเข้าถึง แก้ไข ยับยั้ง หรือจำกัดการใช้งาน การไม่เปิดเผยตัวตน การระงับไม่ให้แสดงผล ลบ ทำสำเนา หรือเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ในขอบเขตเท่าที่คุณมีสิทธิ์เหล่านี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับและไม่ขัด-แย้งกับข้อผูกพันอื่น ) โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ที่ด้านล่าง

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศเกาหลีใต้ 

การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัททำลายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำในลักษณะที่จะไม่สามารถอ่านข้อมูลหรือสร้า-งข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาใหม่ได้

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของบริษัทโดยใช้อีเมล RA-JACKR-PrivacyComp@ITS.JNJ.com

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เราสามารถข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อยู่ภายนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ บางประเทศเหล่านี้ได้รับกา-รยอมรับจากคณะกรรมาธิการด้านการคุ้มครองข้อมูลของสวิสว่ามีมาตรการในการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอ (สามารถดูรา-ยชื่อประเทศเหล่านี้ได้ที่ (https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/de/dokumente/2017/04/
staatenliste.pdf.download.pdf/staatenliste.pdf
)
ในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองนั้น เราได้วา-งมาตรการปกป้องอย่างเพียงพอเอาไว้ อย่างเช่น ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clause) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในเขตอำนาจศาลที่ผู้พักอาศัยได้รับสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติมนั้น บริษัทจะเคารพสิทธิดังกล่าวของผู้พักอาศัย รวมถึงคำร้อ-งขอที่อาจจำกัดวิธีที่เราใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ โปรดทราบว่ากฎหมาย-ที่ใช้บังคับอาจกำหนดข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไม่ให้ต้องปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว หากคุณต้องกา-รส่งคำร้องขอตามกฎหมายในท้องถิ่น ติดต่อเราผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่างนี้ เราจะตอบกลับคุณในส่วนที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากเกิดความล่าช้าใด เราจะแจ้งให้คุณทราบทันที

 

การเปลี่ยนแปลงในนโยบาย 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ เพื่อรับมือกับการพัฒนาในอนาคตของ Johnson & Johnson เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอุตสาหกรรมหรือกฎหมาย ข้อความ ปรับปรุงครั้งล่าสุด ที่ด้านบนของนโยบายฉบับนี้นั้น ระบุว่าเมื่อใดที่นโยบายได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุด การเปลี่ยนแปลงใด จะมีผลบังคับ-ใช้ก็ต่อเมื่อเราประกาศนโยบายฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานนี้

 

ติดต่อเรา 

ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือคำขอ โปรดติดต่อกับเราได้ที่  

http://www.careers.jnj.com/contactus-faq 

เนื่องจากการติดต่อสื่อสารทางอีเมลอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นกรุณาอย่าระบุข้อมูลที่มีความสำคัญไว้ในอีเมลที่ส่งถึงเรา

 

 

 

---------------

 

การรับรองและให้ความยินยอม  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับ ทบทวน และเข้าใจเนื้อหานโยบายนี้ และยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อใช้-งานตามที่ระบุไว้ข้างต้น